Behovet av ett hospice i Östergötland

Östergötland har en stolt historia av att vara först i Sverige med att erbjuda människor god vård i livets slut med möjlighet att kunna bo kvar hemma i kretsen av närstående.

Utanför sjukhusen svarar länets kommuner tillsammans med primärvården för palliativ vård i den allmänna hemsjukvården, huvudsakligen för människor i de särskilda boendena. Allmän palliativ vård ges också inom sjukhusvården.

Region Östergötland erbjuder specialiserad palliativ vård i hela Östergötland, i huvudsak i patientens eget hem med omvårdnadsstöd från såväl närstående som via kommunala insatser (hemtjänst). Specialiserade palliativa slutenvårdsplatser finns i Linköping, Norrköping och Motala. Det totala antalet platser i regionen har genom åren minskat och är i dagsläget färre än 20. I takt med att vårdplatsbristen har ökat, har också trycket på länets palliativa slutenvårdsplatser ökat och möjligheten att kvarstanna när de akuta medicinska behoven är avhjälpta finns knappast längre.

När människor tillfrågas om önskemål när det gäller vård i livets slutskede beskriver många en önskan att erhålla vården i sitt eget hem. Senare i vårdförloppet ökar dock andelen som känner tveksamhet till detta, i vissa fall av hänsyn till familjen. Andra skäl kan vara att få känna en högre grad av trygghet och självbestämmande i livets allra sista dagar. Idag innebär det att personer som egentligen inte har ett medicinskt vårdbehov därmed antingen upptar slutenvårdsplatser på sjukhus eller vistas på kommunens korttidsboenden där specialiserad palliativ vård inte kan erbjudas.