Stadgar – STIFTELSEN HOSPICE ÖSTERGÖTLAND

§1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Stiftelsen Hospice Östergötland.

§2 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att erbjuda svårt sjuka individer, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social bakgrund, religionsåskådning och etnicitet, en god, specialiserad palliativ dygnet-runtvård i en rofylld miljö, utformad specifikt för att främja trygghet, lugn och livskvalitet.

Stiftelsen, som skall vara näringsdrivande, kommer dessutom att erbjuda kompetenshöjning inom palliativ vård till personal inom såväl kommun som region. Föreläsningar, handledning av personal och klinisk tjänstgöring kan vara del i detta. Stiftelsen kommer också erbjuda möjlighet för människor att genom frivilliga arbetsinsatser bidra till verksamheten.

Stiftelsens verksamhet kan vara i egen regi, genom hel-/delägda dotterbolag, eller i annan organisationsform. Näringsverksamheten kommer att bedrivas under samma firma som stiftelsen i sig, dvs. Stiftelsen Hospice Östergötland. 

§3 Stiftelsens säte

Stiftelsen skall ha sitt säte i Linköping.

§4 Stiftelsens tillgångar

Stiftelsens tillgångar består initialt av de kontanta medel (bankmedel) som kommer att tillföras av stiftarna. För att säkra den ekonomiska driften av verksamheten avser stiftelsen att ingå avtal med Region Östergötland och Östergötlands kommuner. Utöver detta kommer tillgångarna att utgöras av medel som tillfaller stiftelsen genom donationer, gåvor, testamenten, anslag, bidrag, insamlingar samt ersättning för sålda varor och tjänster eller tillgångar som på annat sätt kan tillfalla stiftelsen. Genom detta uppfylls varaktighetskravet i 1 kap 2 8 första stycket i Stiftelselagen. 

§5 Förvaltning

Stiftelsen skall ha egen förvaltning som ombesörjs av styrelsen.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av fem till sju ledamöter, inklusive ordföranden, med en mandatperiod på tre år. Vid utträde ur styrelsen i förtid ska fyllnadsval verkställas.

§7 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen skall bestå av fem till sju ledamöter inklusive ordförande. Styrelseledamöterna utses för en mandatperiod omfattande tre år. Initialt väljs dock två till tre ledamöter inkl. ordförande på tre år, en till två ledamöter på två år och en till två ledamöter på ett år. Efter den initiala perioden skall nyval av ledamöter ske för tre år i taget. Det finns inget hinder för person vars mandat upphör att återigen bli invald i styrelsen. Det skall inte finnas några suppleanter. Vid utträde ur styrelsen i förtid ska fyllnadsval för den återstående tidsperioden verkställas genom den kvarvarande styrelsens försorg med stöd och rekommendationer från valberedningen. Initialt utses styrelsen av stiftarna. Styrelsen skall utse en valberedning på tre till fem personer. Valberedningens ledamöter skall vara uppenbart väl förankrade och ansedda i samhället och ha för uppdraget goda kvalifikationer för uppdraget. För valberedningens arbete skall ett reglemente upprättas med bland annat krav på dokumentation av valberedningens arbete.

En av styrelsens sammankomster, som äger rum innan maj månads utgång varje år, skall benämnas ”årsmöte”. Vid detta årsmöte skall följande frågor behandlas:

  1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  2. Val av styrelseledamöter på förslag av valberedningen
  3. Prövning om behov finns att ändra stadgar och i förekommande fall besluta om ändring

Styrelsen skall sträva efter att minst en tredjedel av ledamöterna i stiftelsens styrelse även är ledamöter i dotterbolags styrelser.

Styrelsen skall ha minst fyra protokollförda sammanträden per år inklusive årsmöte.

§7 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. 

§8 Jäv

En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom och stiftelsen eller av stiftelsen ägda bolag. Han får heller inte handlägga frågor om avtal mellan stiftelsen, eller av stiftelsen ägt bolag och tredje man om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens. 

§9 Firmateckning

Stiftelsen tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av ordföranden i förening med annan styrelseledamot, eller av tre ledamöter i förening. Ordföranden, eller den som ordföranden i sitt ställe utser, äger rätt att ensam teckna firman i löpande förvaltningsåtgärder. 

§10 Stiftelsens räkenskaper

Stiftelsens räkenskaper förs per kalenderår. För respektive avslutat år skall styrelsen senast den 30 april efterföljande år avge årsredovisning enligt Årsredovisningslagens bestämmelser. Årsredovisningen skall undertecknas av samtliga styrelseledamöter. 

§11 Revision

För granskning av stiftelsens räkenskaper och förvaltning utser valberedningen (år 1 styrelsen) en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. Vid personval skall suppleant utses. 

§12 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under Länsstyrelsens tillsyn.

§13 Registrering

Stiftelsen skall registreras hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

§14 Stadgeändring

Styrelsen får, om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet ändra och anpassa stiftelsens stadgar så att de uppfyller de krav som från tid till annan kan ställas på stiftelsen för att den på ett meningsfullt sätt skall kunna fullfölja sitt ändamål. 

Stiftelsens ändamål får dock ändras endast efter tillstånd av Kammarkollegiet.

Länsstyrelsen skall underrättas om stadgeändring innan den får tillämpas.

§15 Upplösning av stiftelsen

För likvidation och upplösning av stiftelsen tillämpas bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220). I händelse av stiftelsens upplösning skall dessa eventuella överskott användas för ändamål som Stadsmissionen i Linköping bestämmer. 

§16 Stiftelselagen

I övriga frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller stiftelselagens bestämmelser.

Linköping 2022-11-21.