Om Stiftelsen Hospice ÖSTERGÖTLAND

Stiftelsen Hospice Östergötland, med säte i Linköping, bildades sommaren 2022 genom att tio privatpersoner skänkte pengar som startkapital. Initiativtagarna hade utifrån olika erfarenheter sett behovet av att etablera ett hospice i regionen, både utifrån sina yrkesroller inom sjukvården och från egna upplevelser som närstående nära livets slutskede.
I Östergötland finns en väl utbyggd palliativ vård, men i dagsläget råder brist på bra alternativ med avseende på plats att vårdas den sista tiden i livet. Möjligheten att kompensera detta med palliativ slutenvård på sjukhus har avsevärt minskat i takt med tilltagande vårdplatsbrist de senaste åren. Stiftelsens ändamål är att erbjuda svårt sjuka individer, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, social bakgrund, religionsåskådning och etnicitet, en god specialiserad palliativ dygnet-runt-vård i en rofylld miljö utformad specifikt för att främja trygghet, lugn och livskvalitet. Därutöver skall stiftelsen erbjuda kompetenshöjning inom palliativ vård till personal inom såväl kommun som region.